Commentaar & Context Omgevingswet

Commentaar & Context Omgevingswet
  • Author(s): Mr. dr. J.H.G. van den Broek
  • ISBN Book: 978-94-6236-945-0, #1 edition
  • Year of publication: 2020
  • Product specifications
ca. € 125,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 10 november 2020
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

De Omgevingswet (OW), inclusief invoeringswet en aanvullingswetten, becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de stelselherziening omgevingsrecht

Op 1 januari 2021 moet de Omgevingswet in werking treden. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. De wet bevat regels over zorgplichten, taken en bevoegdheden van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk.

De Omgevingswet vervangt 26 wetten, waaronder de Crisis- en herstelwet, de Waterwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geluidhinder, de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet natuurbescherming, de Wet ruimtelijke ordening, en grote delen van de Wet milieubeheer, de Erfgoedwet en de Woningwet.

De Omgevingswet staat al in het Staatsblad, maar zal nog worden aangevuld met een Invoeringswet en vier aanvullingswetten. Die wetten zijn voor een groot deel al aangenomen. Dit boek houdt daarom reeds rekening met de aanvullingen op het gebied van nadeelcompensatie (planschade), splitsing ‘bouwvergunning’ in omgevingsvergunning voor bouw- en omgevingsplanactiviteit, milieubelastende activiteit (inrichting), het digitale stelsel omgevingswet, natuur, bodem, geluid en grondeigendom (voorkeursrecht, onteigening, landinrichting, kavelruil en kostenverhaal).

Overheden, bedrijven, adviseurs, advocaten, wetenschappers en studenten kunnen zich met deze uitgave voorbereiden op de nieuwe wet. Elk artikel is voorzien van een parlementaire toelichting, zodat meteen duidelijk is wat de wetgever heeft bedoeld.

Binnenkort verschijnen ook:
Commentaar & Context Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
- Commentaar & Context Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
- Commentaar & Context Omgevingsbesluit
- Commentaar & Context Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Information about the author(s)

Jan van den Broek is senior legal counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland in Den Haag, lid van de Integrale Adviescommissie Omgevingswet, die het kabinet adviseert over de stelselherziening, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Oost-Brabant, fellow bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability, redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Milieu en Recht, lid van de redactieraad Bouwrecht, hoofddocent Omgevingsrecht en Sustainability bij de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen en docent bij het Studiecentrum Rechtspleging SSR.

Product specifications

Author(s) Mr. dr. J.H.G. van den Broek
ISBN Book 978-94-6236-945-0,#1 edition
Expected 10 november 2020
Number of pages 1000 Pages
Series Commentaar & Context
Brand Boom juridisch
Subject(s) Omgevingsrecht
Language Dutch

Also interesting