De afwikkeling van zorgplichtclaims

De afwikkeling van zorgplichtclaims
 • Een onderzoek naar het adequater oplossen van affaires rondom retail producten en dienstverlening op de financiële markten
 • Author(s): Bonne van Hattum
 • ISBN E-Book: 978-94-6274-816-3, #1 edition
 • Year of publication: 2018
 • Product specifications
€ 91,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Zorgplichtclaims zijn claims die ontstaan door gebrekkige financiële producten en diensten aan consumenten of klein-zakelijke partijen zoals een bakker of een zelfstandig werkend adviseur. Door hun massaliteit en door hun achtergrond kunnen deze claims risico’s op aanhoudend wantrouwen en instabiliteit veroorzaken bij financiële ondernemingen. Hierdoor kunnen ze een maatschappelijk probleem gaan vormen. Het is daarom in het belang van alle actoren in het speelveld om deze claims adequaat te kunnen beslechten en een effectievere strategie te ontwikkelen om deze claims te helpen voorkomen. Dit boek geeft een antwoord op de vraag hoe (dreigende of reeds bestaande) zorgplichtclaims van consumenten en klein-zakelijke partijen kunnen worden beslecht op een wijze die aansluit bij de handelingstheorieën van uiteenlopende betrokkenen in het speelveld, en die de kans op claimrisico’s grotendeels wegneemt. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van interdisciplinair onderzoek. Hierbij is gebruikgemaakt van een combinatie van klassiekjuridisch onderzoek via literatuur- en jurisprudentiestudie met de uitvoering van empirisch onderzoek op basis van een responsieve evaluatie naar de werking van het Nederlands wettelijk kader met betrekking tot zorgplichtclaims. De uitkomst van het onderzoek is relevant voor alle actoren in het speelveld van massaclaims in zowel binnen- als buitenland. Het laat zien dat voor het beslechten van zorgplichtclaims private beslechting het uitgangspunt dient te vormen. Een wisselwerking met het publiekrecht en een daarbij behorende taak voor een toezichthouder is een tweede conclusie van het onderzoek. Ten slotte is het voor een optimaal te behalen resultaat nodig om passende expertise te verankeren in het speelveld.

Summary
Duty-of-care claims are claims caused by substandard financial products and services to consumers or SME parties. Because of their massive character and background, these claims may bring a risk of ongoing mistrust in and instability of financial enterprises (claim risks). It is therefore in the best interest of all actors to define a method to resolve these claims adequately and to find a better strategy to prevent these claims. This book presents the findings of a PhD-research towards a better resolution of duty-of-care claims by providing solutions to minimize claim risks. The research was carried out on the basis of an interdisciplinary investigation, by making use of a combination of classic legal desk research and empirical research based on a responsive evaluation to the functioning of the Dutch legal framework regarding the resolution of duty-of-care-claims. The outcome of the research is relevant for actors in the field of mass claims operating all over the world. It reveals that, in order to resolve duty-of-care claims, private-law resolution ought to be the starting point, in a bid to optimize the preventive effect of contract law. Transparency regarding (the cause of) complaints and the impossibility for (potential) damage inflicters to shirk liabilities must be enshrined in the legal framework that facilitates private-law resolution. Interaction with public law and a corresponding duty for a supervisor is a second conclusion of this research. Finally, expertise of relevant knowledge areas should be anchored in the actor field.

Information about the author(s)

Bonne van Hattum is op 20 december 2017 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) op het snijvlak van recht en politicologie. Daarmee is zij een van de toonzetters om als jurist interdisciplinair te werk te gaan en op empirische grondslag gebaseerde oplossingen aan te dragen voor ongetemde problemen zoals zorgplichtclaims op de financiële markten. Van Hattum heeft vijftien jaar ervaring met de afwikkeling van massaclaims vanuit de praktijk, de advocatuur, de wetenschap en het toezicht. Haar brede ervaring met massaclaims maakt haar tevens een topexpert op het gebied van de wisselwerking van het publiek- en privaatrecht, het toezicht, risicomanagement en zorgplichten die betrekking hebben op de werking van de financiële markten. Deze inzichten hebben bijgedragen aan het behaalde resultaat: een uniek boek dat het nut en de noodzaak van samenwerking tussen verschillende disciplines in de praktijk en de wetenschap meer dan duidelijk aantoont.

Information about the Author
Bonne van Hattum obtains her PhD on 20 December 2017 at the University of Amsterdam (UvA) at the interface of law and political science. In this way she sets the tone to act as a lawyer in an interdisciplinary and even transdisciplinary way and to offer empirical based solutions for untamed problems such as duty of care claims on the financial markets. Van Hattum has 15 years of experience with the settlement of mass claims. Her experience is based on practice, legal profession, science and supervision. Her broad experience with mass claims also makes her a top expert in the interaction of public and private law, supervision, risk management and duties of care that relate to the functioning of the financial markets. These insights have contributed to the achieved result: a unique book that more than clearly demonstrates the usefulness and necessity of collaboration between different disciplines in practice and science.

Product specifications

Author(s) Bonne van Hattum
ISBN E-Book 978-94-6274-816-3,#1 edition
Publication date 16 februari 2018
Number of pages 338 Pages
Series Boom Masterreeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Aansprakelijkheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Defensieve dokters?
 • S.N.P. Wiznitzer
Langlopende letselschadezaken
 • mr. dr. R. Rijnhout, mr. dr. E.G.D. Dongen, D.W. van Maurik BSc, LLB en prof. mr. I. Giesen