De redelijk handelende aanbesteder

De redelijk handelende aanbesteder
 • Over de wisselwerking tussen het Europees aanbestedingsrecht en het Nederlands verbintenissenrecht bij een aanbestedingsprocedure
 • Author(s): S. Prent
 • ISBN Book: 978-94-6290-971-7, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-940-6, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 83,00
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 83,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Een Europese aanbestedingsprocedure resulteert in Nederland – als alles volgens plan verloopt – in het sluiten van een (in de regel) civielrechtelijke overeenkomst. De rechtsverhouding die tijdens de aanbestedingsprocedurefase tussen een aanbesteder enerzijds en de inschrijvers anderzijds bestaat, wordt primair gereguleerd door regels van het Europees aanbestedingsrecht. Aangezien die verhouding echter ook kan worden gekwalificeerd als de precontractuele fase van de overeenkomst die inzet is van de aanbestedingsprocedure, wordt zij tevens beheerst door de precontractuele maatstaven van de redelijkheid en billijkheid. Dit proefschrift gaat over de vraag hoe het Europees aanbestedingsrecht en het nationale verbintenissenrecht zich tot elkaar verhouden en hoe de wisselwerking tussen beide rechtsgebieden plaatsvindt.

Aan de hand van een tweetal overkoepelende thema’s, namelijk herstel van fouten in inschrijvingen en het zorgvuldig voorbereiden en uitvoeren van de aanbestedingsprocedure, wordt de wisselwerking tussen het Europees aanbestedingsrecht en het Nederlands verbintenissenrecht onderzocht en verklaard. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer wat de precieze reikwijdte is van de algemene beginselen van aanbestedingsrecht en wat de invloed is van een door het Europees aanbestedingsrecht gereguleerde procedure op de inhoud en strekking van de verbintenisrechtelijke verplichtingen die zich tijdens die procedure manifesteren. Ook wordt een stappenplan geformuleerd voor het (laten) herstellen van fouten in inschrijvingen en wordt uiteengezet wat het zorgvuldig voorbereiden en uitvoeren van een aanbestedingsprocedure inhoudt.

Information about the author(s)

Sophie Prent is als universitair docent werkzaam bij de Afdeling Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarvoor was zij advocaat op het terrein van zowel het bestuurs- als het privaatrechtelijke bouwrecht.

Product specifications

Author(s) S. Prent
ISBN Book 978-94-6290-971-7,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-940-6,#1 edition
Publication date 2 augustus 2021
Number of pages 344 Pages
Series NILG - Markt, overheid en recht
Brand Boom juridisch
Subject(s) Ondernemingsrecht
Language Dutch

Also interesting

Vennootschapsbelasting
 • W.R. Kooiman, C.J. van Hoek en F.A. Spiekerman
Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht
 • R. Westra en G.W. de Ruiter
Handboek secretaris
 • E.M. Stevens-Fokkens
Ondernemingsrecht begrepen
 • P.W. Enthoven en N. van der Schaaf
Boom Basics Vereniging en stichting
 • J.J.A. Hamers en C.A. Schwarz