De weg naar het civiele vonnis

De weg naar het civiele vonnis
 • Author(s): Margreet Ahsmann
 • ISBN Book: 978-94-6290-168-1, #2 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
€ 45,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Dit boek volgt, stapsgewijs, de weg die de civiele rechter aflegt om tot een gemotiveerd vonnis te komen. Omdat feiten het fundament van zijn beslissing vormen, staan de weerbarstige leerstukken van stellen, betwisten, bewijzen en beoordelen van feiten centraal. De huidige betekenis van vage klassieke begrippen als partijautonomie en lijdelijkheid wordt helder uiteengezet. Een goed begrip daarvan is nodig om de rol van de rechter ten aanzien van de ingestelde vordering te begrijpen. Het proces van rechtsvinding op weg naar de beslissing wordt toegelicht aan de hand van het redeneermodel van de rechter: het syllogisme.

De besproken onderwerpen worden in verband gebracht met de taak van de rechter om de procedure voortvarend en doelmatig te laten verlopen: welke eisen mag hij stellen aan de informatieverplichtingen van partijen; hoe kan hij uitdrukking geven aan zijn regiefunctie voorafgaand aan en tijdens de mondelinge behandeling; welke rol mag hij ten aanzien van de feitelijke grondslag vervullen? Daarbij hoort ook enige aandacht voor mogelijke belangenconflicten, zoals waarheidsvinding tegenover snelheid.

Het is enerzijds een procesrechtelijk diepgravend handboek, met aandacht voor de theorie, en anderzijds praktijkgericht, vanwege de vele voorbeelden, casus en jurisprudentieverwijzingen. Daarom is het niet alleen voor (beginnende) rechters maar ook voor advocaten en andere procesdeelnemers relevant. Het boek is volledig geactualiseerd. Het sinds 3 juni 2019 weer bestaande uniforme burgerlijke procesrecht (Spoedwet KEI) en het Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (18 juni 2020) zijn verdisconteerd.

Information about the author(s)

Margreet Ahsmann is meer dan 25 jaar als rechter in de eerste aanleg werkzaam, publiceert regelmatig over procesrechtelijke onderwerpen en geeft cursussen aan rechters en advocaten. Haar wetenschappelijke belangstelling mondde in 2011 uit in haar aanstelling als bijzonder hoogleraar Rechtspleging in Leiden.

Product specifications

Author(s) Margreet Ahsmann
ISBN Book 978-94-6290-168-1,#2 edition
Publication date 20 oktober 2020
Number of pages 429 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Series Boom Juridische studieboeken
Brand Boom juridisch
Subject(s) Burgerlijk (proces)recht
Language Dutch

Also interesting

De rechten van ongedocumenteerde kinderen in Curaçao
 • C.M. Sandelowsky-Bosman, T. Liefaard, S.E. Rap en F.A.N.J. Goudappel
Cum Suis
 • M.P. Sombroek- van Doorm, W.H. van Boom, A. Ellian en J.P. van der Leun
Belangenrijk burgerlijk recht
 • S.D. Lindenbergh, F.M. Ruitenbeek - Bart en I. Tillema
De invloed van Europa op ons procesrecht
 • P.M.M. van der Grinten, M.M.C. van de Moosdijk, C.A.H.M. ten Dam, F.E. Vermeulen en J.W. Hoekzema
Letselschade verzekerd
 • A.J. Verheij en H. Vorsselman