Inleiding Nederlands sociaal recht

Inleiding Nederlands sociaal recht
 • Author(s): G.J.J. Heerma van Voss en B. Barentsen
 • ISBN Book: 978-94-6290-625-9, #12 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications
ca. € 57,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 14 oktober 2019
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of withdrawal
 • Leading authors

Full description

Dit boek behandelt op een toegankelijke manier de hoofdlijnen van het Nederlandse sociaal recht. Het begrip sociaal recht wordt gebruikt als overkoepelende benaming voor het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. De term heeft betrekking op alle aspecten van arbeid in ondergeschikt verband en daarmee samenhangende voorzieningen. Het boek bestaat uit drie delen.

Het eerste en grootste deel van het boek heeft betrekking op het individuele arbeidsrecht. Nadat de verschillende soorten arbeidsverhoudingen zijn behandeld, wordt in dit deel de nadruk gelegd op de arbeidsovereenkomst. Achtereenvolgens komen de toepasselijke rechtsbronnen, de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst, de belangrijkste verplichtingen van werknemer en werkgever, de gevolgen van onderbreking van de arbeid, het arbeidsomstandighedenrecht en de wijzigingen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (het ontslagrecht) aanbod. 

In het tweede deel wordt de aandacht gericht op het collectieve arbeidsrecht. Dit deel begint met de organisatie van de werkgevers­ en werknemersorganisaties en de wijze waarop deze een rol spelen in de vorming van het sociaal recht. Daarna worden de totstandkoming, de inhoud en de juridische werking van de collectieve arbeidsovereenkomst, het recht op collectieve actie (waaronder het stakingsrecht) en het medezeggenschapsrecht (met de ondernemingsraad) besproken. 

Het derde deel behandelt ten slotte het socialezekerheidsrecht. In dit deel worden eerst de verschillende facetten van het stelsel van sociale zekerheid behandeld. Vervolgens wordt uitvoerig stilgestaan bij de regelingen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Daarna worden de overige sociale verzekeringen en de sociale voorzieningen (zoals de bijstand) aan de orde gesteld. 

Product specifications

Author(s) G.J.J. Heerma van Voss en B. Barentsen
ISBN Book 978-94-6290-625-9,#12 edition
Publication date 14 oktober 2019
Number of pages 364 Pages
Series Boom Juridische studieboeken
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Rechtspraak arbeidsrecht
 • Niels Jansen en Ilse Zaal
Wet arbeidsmarkt in balans
 • Prof. mr. A.R. Houweling en Mr. M.J.M.T. Keulaerds
40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht
 • Mr. dr. L.C.J. Sprengers en Dr. R.D. Poelstra
Wetgeving sociaal recht 2019/2020
 • G.J.J. Heerma van Voss
Arresten arbeidsrecht
 • B. Barentsen en M.Y.H.G. Erkens
Hoofdzaken socialezekerheidsrecht
 • Prof. Dr. S. Klosse en Prof. Dr. G.J. Vonk