Uitleg van de Grondwet

Uitleg van de Grondwet
 • Editorial board: E.M.H. Hirsch Ballin, E.J. Janse de Jonge en G. Leenknegt
 • ISBN Book: 978-94-6290-949-6, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-527-9, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
€ 149,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
ca. € 149,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 17 september 2021
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Ontwikkelingen rond de uitleg van de Grondwet zijn het werk van al degenen die met de Grondwet leven, zowel burgers als ambtsdragers. De rechtspraktijk en het politieke leven zijn daarin verankerd. De Grondwet uitleggen is meer dan het zoeken naar de ‘bedoelingen van de grondwetgever’, maar omvat ook het verder ontwikkelen van constitutionele principes in wetgeving, rechtspraak en beleid. Wie een rol speelt in het staatsbestel – politieke en rechterlijke functionarissen, bestuurders, opiniemakers, staatsburgers – zoekt steun voor een goede beoordeling en tracht anderen die in dat proces een rol spelen, te overtuigen. Dit vereist aansluiting zoeken bij wat er al over de Grondwet is gezegd. Dit commentaar dient daarbij als grondig gedocumenteerde bron van informatie en inspiratie.

Dit systematisch en artikelsgewijs commentaar is een geheel herziene editie van het veel geraadpleegde commentaar op de Grondwet van de constitutionele website www.NederlandRechtsstaat.nl en zet de traditie voort van de van 1987 tot 2000 onder redactie van prof. mr. P.W.C. Akkermans (1942-2002) en prof. mr. A.K. Koekkoek (1945-2005) gepubliceerde commentaren op de Grondwet.

Information about the author(s)

Ernst Hirsch Ballin is universiteitshoogleraar en hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht aan Tilburg University, en was onder meer lid van de Raad van State en minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

Eric Janse de Jonge is lid van het Adviescollege toetsing regeldruk, Den Haag en was onder meer lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel, lid van de Eerste Kamer en lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 

Gert-Jan Leenknegt is universitair hoofddocent constitutioneel recht aan Tilburg University. 

Product specifications

Editorial board E.M.H. Hirsch Ballin, E.J. Janse de Jonge en G. Leenknegt
ISBN Book 978-94-6290-949-6,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-527-9,#1 edition
Publication date 17 september 2021
Number of pages 1348 Pages
Series Commentaar & Context
Brand Boom juridisch
Subject(s) Staatsrecht en bestuursrecht
Language Dutch

Also interesting

Bestuursrecht in crisistijd
 • M. van der Steen, J.E. van den Brink, J.P. Loof en J. Korzelius
Boom Basics Europees recht
 • L.J. Ankersmit, R. Repasi en M.J. van Wolferen
Erkenning, excuses en herstel
 • Arjen van Rijn, Bastiaan Rijpkema en Glenn Thodé
Inleiding bestuursrecht
 • A.T. Marseille, V.M. Bex-Reimert, L.J.A. Damen, K. de Graaf en G.A. van der Veen
De staat van de rechtspraak
 • R.J.B. Schutgens, M. Kuijer en D.M. de Knijff