Voorwaarden

Cookieverklaring

U bezoekt een website die deel uitmaakt van Boom uitgevers Den Haag.

Bij het gebruik van websites van Boom uitgevers Den Haag kan door Boom uitgevers Den Haag en/of door derden informatie over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door Boom uitgevers Den Haag en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

1. Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op de websites van Boom uitgevers Den Haag te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites van Boom uitgevers Den Haag te onthouden:
Voorbeeld: u logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.
2. Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de Boom uitgevers Den Haag websites te analyseren.
Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Boom uitgevers Den Haag weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn. De door Boom uitgevers Den Haag op basis van het bovenstaande verzamelde informatie kan worden gecombineerd met door Boom uitgevers Den Haag verwerkte persoonsgegevens.

Verwijderen en weigeren van cookies
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van websites van Boom uitgevers Den Haag worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser. Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties blijven zien.
Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy
Op de persoonsgegevens die Boom uitgevers Den Haag, eventueel op basis van de geplaatste cookies verwerkt, is de Boom uitgevers Den Haag Privacy Verklaring van toepassing.

Wijziging van deze Verklaring
Boom uitgevers Den Haag behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie Verklaring op de hoogte bent. Deze Cookie Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 augustus 2018.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Your Online Choices
Consumentenbond

Algemene voorwaarden Koninklijke Boom uitgevers (zakelijk)
Geldig vanaf 1 januari 2020
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de levering van Content en Diensten van Koninklijke Boom uitgevers bv, alsmede haar dochtervennootschappen en andere gelieerde vennootschappen die naar deze algemene voorwaarden verwijzen, hierna nader aan te duiden als “Boom uitgevers”, aan zakelijke klanten.

Artikel 1 – Definities
 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement: een Overeenkomst waarbij Boom uitgevers zich verbindt om aan Klant gedurende de abonnementsperiode, tot het moment van regelmatige opzegging door Klant of beëindiging door Boom uitgevers, periodiek Content te leveren en/of een Dienst te leveren.

Content: alle werken en ander materiaal, in welke vorm dan ook, al dan niet digitaal, die door Boom uitgevers of derden worden uitgegeven en door Boom uitgevers al dan niet online worden verkocht of beschikbaar gesteld, waaronder boeken, e-books,  tijdschriften, artikelen, kalenders, stappenplannen, tests, vragenlijsten, leermiddelen, cursussen, toetsen en databanken.

Credits: de door Boom uitgevers aan Klant tegen betaling te verstrekken credits, waarmee Klant gebruik kan maken van Digitale Diensten.

Dienst: een door Boom uitgevers aangeboden dienst die Boom uitgevers in opdracht van en/of ten behoeve van Klant verricht, waaronder, maar niet daartoe beperkt, een Digitale Dienst en een Evenement;  

Digitale Content: alle Content die in digitale vorm ter beschikking wordt gesteld, waaronder Content die als digitaal exemplaar (download) of middels een Digitale Dienst (licentie) in gebruik wordt gegeven.

Digitale Dienst: een Dienst waarbij Boom uitgevers via een elektronisch communicatienetwerk en/of programmatuur, beschikbaar online of offline, via een website, app of anderszins, toegang tot Digitale Content verleent aan Klant en mogelijke nadere functionaliteiten levert.

Evenement: een training, cursus, workshop, seminar, docentendag of vergelijkbare dienst;

Gebruiker: een natuurlijk persoon die op grond van de Overeenkomst of de Voorwaarden het recht heeft om gebruik te maken van een Digitale Dienst.

Gebruiksvoorwaarden: voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een Digitale Dienst door Klant en Gebruikers.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend voor doeleinden die verband houden met zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die met Boom uitgevers een Overeenkomst sluit.

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Boom uitgevers en Klant met betrekking tot de verkoop of beschikbaarstelling van Content en/of een Dienst in welke vorm en op welke wijze dan ook.

Token/Toegangscode: een verificatiemiddel waarbij Boom uitgevers aan Klant een unieke cijfer/lettercode verstrekt waarmee Klant zich toegang kan verschaffen tot Digitale Diensten.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 
Artikel 2 – Identiteit van Boom uitgevers
Koninklijke Boom uitgevers B.V., Stationsweg 66, 79 41 HG Meppel, www.boom.nl en haar dochtervennootschappen:

-        Boom uitgevers Amsterdam B.V., Prinsengracht 747-751, 1017 JX Amsterdam, www.bua.nl
-        Boom uitgevers Den Haag B.V., Kanonstraat 4-IV, 2514 AR Den Haag,  www.boomdenhaag.nl
-        Boom Beroepsonderwijs B.V., Stationsweg 66, 7941 HG Meppel, www.boomberoepsonderwijs.nl
-        De Tijdstroom B.V., Vondellaan 150, 3521 GC Utrecht, www.tijdstroom.nl
-        Boom Voortgezet Onderwijs B.V., Ubbo Emmiussingel 19, 9711 BB Groningen, www.boomvoortgezetonderwijs.nl
-        Lemion B.V., MediArena 13, 1114 BC Amsterdam, www.lemion.nl

 
Artikel 3 – Toepasselijkheid en wijzigingen Voorwaarden
1.             De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Boom uitgevers en Klant. De Voorwaarden zijn gemakkelijk elektronisch toegankelijk op de websites van Boom uitgevers en zullen op verzoek onverwijld kosteloos worden toegezonden.

2.             De door Klant gehanteerde voorwaarden worden door Boom uitgevers uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Boom uitgevers die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

3.             Boom uitgevers is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. Boom uitgevers zal wijzigingen van de Voorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken, bijvoorbeeld via haar website en/of nieuwsbrieven. De gewijzigde Voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.


Artikel 4 – Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst
1.             Alle aanbiedingen van Boom uitgevers zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De bestelling door Klant geldt als het aanbod. Klant doet het aanbod door op basis van een aanbieding een bestelling of aanvraag te doen tot het leveren van Content of een Dienst.

2.             De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Boom uitgevers van een bestelling of aanvraag van Klant of door feitelijke uitvoering van de Overeenkomst waar de bestelling op gericht was door Boom uitgevers. Boom uitgevers is te allen tijde vrij om een bestelling of een aanvraag van Klant af te wijzen.

3.             Voor de toepassing van de Voorwaarden wordt een elektronisch bericht gelijkgesteld aan een schriftelijk bericht.

4.             De artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c BW zijn van toepassing uitgesloten.

 
Artikel 5 – Prijs, facturering en betaling
1.             Levering van Content en Diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijzen en tarieven. Alle door Boom uitgevers gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.             Boom uitgevers kan prijzen en tarieven wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze worden vermeld.

3.             Betaling door Klant dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst op de door Boom uitgevers aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard, iDEAL of andere door Boom uitgevers toegestane wijze (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.

4.             Overschrijding van een betalingstermijn door Klant leidt tot verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Boom uitgevers is gerechtigd bij overschrijding van een betalingstermijn vertragingsrente in rekening te brengen van 1% over het uitstaande bedrag per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. Klant is aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Boom uitgevers maakt ten behoeve van de incasso van facturen, met een minimum van 15% van het uitstaande factuurbedrag inclusief verschuldigde rente.

5.              Klant is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen. Het is Klant niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Boom uitgevers, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van Klant op Boom uitgevers.

6.             Boom uitgevers is gerechtigd nakoming van enige verplichting, waaronder, maar niet daartoe beperkt, de levering van Content of Diensten jegens Klant op te schorten zolang Klant niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Boom uitgevers, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Boom uitgevers is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het uitoefenen van een opschortingsrecht.

 
Artikel 6 – Garantie en retourzendingen
1.             Boom uitgevers staat ervoor in dat de Content en de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in de aanbiedingen vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke verplichtingen. Boom uitgevers kan evenwel niet instaan voor de afwezigheid van fouten of de volledigheid van Content of Diensten.

2.             Klant is gerechtigd om Content die geleverd is op een materiële drager binnen zeven dagen na ontvangst aan Boom uitgevers retour te zenden. Boom uitgevers accepteert retourzendingen uitsluitend indien zij de materiële drager ongebruikt, onbeschadigd en voorzien van de originele pakbon of factuur ontvangt en indien Klant bij een retourzending schriftelijk de reden daarvan mededeelt.

3.             Indien de retourzending voldoet aan de voorwaarden genoemd in het tweede lid van dit artikel, zal Boom uitgevers het door Klant betaalde bedrag inclusief de eventuele verzendkosten van de heenzending  na ontvangst van de retourzending terugbetalen. De kosten voor de retourzending door de klant zijn voor rekening van de klant. Bij een gedeeltelijke retour worden de eventuele verzendkosten voor de heenzending niet vergoed.

4.             Digitale Content, die als digitaal exemplaar (download) of middels een Digitale Dienst in gebruik wordt gegeven, en Content die tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van Klant, waaronder Printing on Demand (POD), kunnen niet worden geretourneerd.

5.             In afwijking van het voorgaande geldt voor bestellingen door distributeurs, boekhandels en retailers uitdrukkelijk geen recht van retour. In het geval Boom uitgevers in een concreet geval toch retouren toestaat, kunnen daar voorwaarden aan worden verbonden.

 
Artikel 7 – Klachten
1.             Klant dient geleverde Content en/of Diensten onmiddellijk na levering te controleren op tekortkomingen  en (Klant dient) klachten over de geleverde Content en/of Diensten binnen zeven werkdagen na levering schriftelijk en voorzien van een duidelijke en volledige toelichting bij Boom uitgevers in te dienen. Boom uitgevers zal de klacht behandelen overeenkomstig de door haar gehanteerde klachtenprocedure.
Bij gebreke van een tijdige klacht vervalt elke aanspraak jegens Boom uitgevers ter zake van gebreken in de geleverde Content en/of Diensten.

2.             Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Boom uitgevers binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3.             Indiening van een klacht schort de betalingsverplichting van Klant niet op.

 
Artikel 8 – Levering, uitvoering en risico
1.             Levering van Content en hardware geschiedt door:
a)    bezorging van de materiële drager waarop de Content zich bevindt aan het daartoe door Klant opgegeven adres, of
b)    online beschikbaarstelling, eventueel via een persoonlijke Token, een toegangscode of een ander verificatiemiddel. 

2.             Vanaf het moment van levering van Content of roerende zaken rust het risico van verlies of beschadiging op Klant.

3.             Boom uitgevers spant zich in om Content aan Klant te (doen) leveren binnen vijf werkdagen of een andere voor de Content geldende termijn na totstandkoming van de Overeenkomst. Deze termijn is uitdrukkelijk een streeftermijn en geen fatale termijn.

4.             Boom uitgevers behoudt zich de eigendom van alle aan Klant geleverde roerende zaken voor totdat Klant volledig heeft voldaan aan al hetgeen hij jegens Boom uitgevers verschuldigd is of zal worden uit welke hoofde dan ook. Dit is een zogenaamd uitgebreid of verlengd eigendomsvoorbehoud.

 
Artikel 9 – Beschikbaarheid van Digitale Diensten
1.             Boom uitgevers streeft naar een optimale beschikbaarheid van Digitale Diensten, maar kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de beschikbaarheid.

2.             Boom uitgevers zal noodzakelijk onderhoud die de beschikbaarheid van Digitale Diensten zou kunnen belemmeren zo veel mogelijk buiten normale werktijden doen plaatsvinden.

3.             Programmatuur die voor Digitale Diensten gebruikt wordt, wordt in de staat waarin deze op het moment van levering verkeert (“as-is”) zonder enige garantie aan Klant beschikbaar gesteld. Boom uitgevers garandeert niet dat programmatuur geschikt is voor een bepaald doel, foutvrij is, zonder onderbreking zal werken of dat gebreken in programmatuur gecorrigeerd zullen worden.

4.             Tijdelijk verminderde toegang tot of beschikbaarheid van Digitale Diensten geven Klant niet het recht de betaling van de verschuldigde vergoedingen op te schorten. Klant heeft geen recht op restitutie van door hem betaalde vergoedingen indien er tijdelijk geen of verminderde toegang is tot Digitale Diensten.

 
Artikel 10 – Toegangscodes, Tokens en Credits
1.             Een Toegangscode of Token is strikt persoonlijk. Klant zal de Toegangscode of Token strikt persoonlijk en vertrouwelijk behandelen. Het is Klant niet toegestaan de Toegangscode of Token op openbaar toegankelijke plaatsen te vermelden of aan meerdere personen of aan derden te verstrekken, tenzij een dergelijke verstrekking uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door Boom uitgevers. Indien Klant weet of redelijkerwijs behoort te weten dat ongeautoriseerde derden over de Toegangscode of Token kunnen beschikken, stelt hij Boom uitgevers hiervan onverwijld op de hoogte.

2.             Bij het afnemen van sommige Digitale Diensten, waaronder tests, dient Klant in enkele gevallen gebruik te maken van Tokens en Credits. Tokens worden door Klant besteld en betaald en geven recht op het ontvangen van Credits. Credits kunnen online worden ingevoerd om toegang tot Content te krijgen.

3.             Een Token wordt slechts eenmalig verstrekt en dient uitsluitend gebruikt te worden door de persoon of personen die daartoe op grond van de Overeenkomst en/of schriftelijke instructies van Boom uitgevers bevoegd zijn.

4.             De Token is geldig gedurende één jaar na de verstrekking daarvan door Boom uitgevers. Binnen deze termijn kan Klant de door hem met behulp van de Tokens gekochte Credits activeren.

5.             De Credits hebben een geldigheidsduur van vijf jaar vanaf de datum waarop deze zijn verkregen door inwisseling van de daarmee corresponderende Token. De Credits moeten worden gebruikt binnen de aangegeven geldigheidsduur.

6.             Klant verliest iedere aanspraak op de Tokens of Credits die niet binnen de toepasselijke geldigheidsduur worden ingewisseld of gebruikt.

 
Artikel 11 – Abonnementen
1.             Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden abonnementen die Boom uitgevers aanbiedt aangegaan voor de duur van één jaar. Klant kan het abonnement te allen tijde tegen het einde van deze termijn opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

2.             Na verloop van de initiële termijn of verlenging daarvan wordt het abonnement stilzwijgend voor  de duur van de oorspronkelijke looptijd  verlengd, tenzij opzegging plaatsvindt. Klant kan het abonnement tegen het einde van de lopende termijn opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

3.             In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 1, zijn prijzen voor abonnementen op tijdschriften exclusief BTW en inclusief verzendkosten, tenzij schriftelijk anders vermeld.

4.             Opzegging geschiedt schriftelijk of per e-mail. De opzegging dient te worden gericht aan het adres van de betreffende vennootschap bij wie het abonnement is aangegaan. De adres- en contactgegevens kunnen worden gevonden op de website, die voor elke vennootschap genoemd is in artikel 2.


Artikel 12 – Evenementen

 1.             Aanmelding voor een Evenement  geschiedt schriftelijk.

2.             Voor een Evenement gelden de voor dat Evenement gespecificeerde annuleringsvoorwaarden. Indien er geen annuleringsvoorwaarden bij het Evenement zijn vermeld,  brengt Boom uitgevers 50 % van de kosten in rekening indien annulering door Klant uiterlijk een maand voor het begin van het Evenement geschiedt. In geval van annulering minder dan een maand voor het begin van het Evenement,  worden de volledige kosten in rekening gebracht. Indien de Klant niet in staat is het Evenement bij te wonen, kan hij/zij kosteloos een vervanger aan het Evenement laten deelnemen.

3.             Boom uitgevers vermeldt bij het aanbieden van het Evenement telkens een minimaal aantal deelnemers. Indien dit aantal niet wordt bereikt, is Boom uitgevers gerechtigd om het betreffende Evenement  uiterlijk twee  werkdagen voor aanvang te annuleren wegens onvoldoende deelname, zonder jegens de Klant gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

4.             Cursusmateriaal wordt uitsluitend voor eigen gebruik of gebruik binnen de organisatie van Klant verstrekt en zal in geen geval commercieel worden gebruikt.

 
Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten
 1.             Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet daartoe beperkt, het auteursrecht, modellenrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met de Content en/of Diensten en daarmee verband houdende know how, berusten bij Boom uitgevers en haar licentieverleners.

2.             Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boom uitgevers door Boom uitgevers aan Klant geleverde en/of ter beschikking gestelde Content en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij en voor zover dit op grond van de Overeenkomst, de Voorwaarden of dwingend recht is toegestaan.

3.             Niets in de Overeenkomst of de Voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Content en/of Diensten.

 
Artikel 14 – Gebruik van Digitale Content
 1.             Alle intellectuele eigendomsrechten als genoemd in artikel 13 lid 1 op en in verband met Digitale Content berusten bij Boom uitgevers of haar licentiegever(s). Klant krijgt slechts een niet-exclusief, niet- overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht (licentie) op de geleverde Digitale Content en de eventueel voor het gebruik daarvan benodigde programmatuur.

2.             Het in het eerste lid genoemde gebruiksrecht wordt verstrekt voor de duur van de overeenkomst tussen Boom uitgevers en Klant en is daarmee beperkt in tijd. De duur van het gebruiksrecht bedraagt één jaar, tenzij schriftelijk een afwijkende duur door Boom uitgevers wordt vermeld. Bij de aankoop van e-books verstrekt Boom uitgevers aan Klant een licentie voor de duur van tien jaar.

3.             Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, mag Digitale Content alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik of - in het geval dat Klant een zakelijke klant is - voor interne bedrijfsdoeleinden.

4.             Klant mag de Digitale Content niet bewerken, verveelvoudigen, openbaar maken, uitlenen, verhuren, verkopen, op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het in dit artikel 14 verleende gebruiksrecht te buiten gaan, behoudens voor zover voorzien in de Auteurswet.

Het gebruiksrecht mag slechts worden uitgeoefend door Gebruikers. Indien in de Overeenkomst niet is bepaald wie de Gebruikers zijn en hoeveel dat er zijn, mag het gebruiksrecht slechts worden uitgeoefend door één Gebruiker.

5.             In afwijking van het bepaalde in het vierde lid, is het Klant toegestaan gedeelten van de Digitale Content uitsluitend ter toelichting bij het onderwijs openbaar te maken of te verveelvoudigen, voor zover dit door het beoogde, niet-commerciële doel wordt gerechtvaardigd, mits:
–      Klant kan worden aangemerkt als een niet-commerciële onderwijsinstelling;
–      Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze vermeldt;
–      Klant aan de maker of zijn rechtverkrijgenden een billijke vergoeding betaalt;
–      wordt voldaan aan de overige voorwaarden van artikel 16 Auteurswet.

6.             Voor het voldoen van de wettelijk verschuldigde billijke vergoeding als bedoeld in artikel 14 lid 5, kan Klant zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).

7.             Boom uitgevers of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun Intellectuele Eigendomsrechten te beschermen. Klant mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.

8.             Boom uitgevers of haar licentiegever(s) mogen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk ten behoeve van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het aantal apparaten of type apparaten waarop de Digitale Content kan worden geraadpleegd.

9.             Indien Klant in strijd handelt met dit artikel 14, mag Boom uitgevers de toegang tot de betreffende Digitale Content of het webaccount van Klant met onmiddellijke ingang opschorten, onverminderd het recht van Boom uitgevers om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op Klant te verhalen. Boom uitgevers is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opschorten van de toegang tot de Digitale Content of het webaccount.

10.         Tijdelijk verminderde toegang tot of beschikbaarheid van de Digitale Content geven Klant niet het recht de betaling van de verschuldigde vergoedingen op te schorten. Klant heeft geen recht op restitutie van door hem betaalde vergoedingen indien er tijdelijk geen of verminderde toegang is tot de Digitale Content.

 
Artikel 15 – Digitale Content op materiële drager
1.             Het is Klant niet toegestaan om Digitale Content die op een materiële drager voor gebruik ter beschikking wordt gesteld in het verkeer te brengen, bijvoorbeeld door exemplaren online te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of uit te lenen.

2.             Voor zover ten aanzien van Digitale Content een beroep kan worden gedaan op auteursrechtelijke uitputting in de zin van art. 12b Auteurswet is Klant, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, uitsluitend gerechtigd het door hem verkregen exemplaar in het verkeer te brengen, indien:
–      hij ten aanzien van het betreffende materiële drager zelf van Boom uitgevers een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd heeft verkregen;
–      hij aan Boom uitgevers een prijs heeft betaald die overeenstemt met de economische waarde van het exemplaar;
–      hij zowel zijn gebruikslicentie als de kopie zelf overdraagt en hij zijn eigen kopie onbruikbaar maakt en dat kan aantonen.

 
Artikel 16 – Gebruik van Digitale Diensten
1.             Klant en Gebruikers zijn verplicht om hun eigen naam op te geven bij het aanmaken van accounts om gebruik te kunnen maken van Digitale Diensten. Aliassen zijn niet toegestaan. Indien Klant de indruk heeft dat iemand anders van zijn account of dat van Gebruikers gebruik maakt, zal hij dat onmiddellijk melden aan Boom uitgevers.

2.             Het is Klant niet toegestaan Digitale Diensten beschikbaar te maken voor gebruik door enige derde anders dan Gebruikers, tenzij Boom uitgevers daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

3.             Klant dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten om gebruik te kunnen maken  van programmatuur. Klant is verantwoordelijk voor een adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen.

4.             Het is Klant niet toegestaan programmatuur die bij het gebruik van Digitale Diensten wordt gebruikt geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met programmatuur die niet door Boom uitgevers ter beschikking is gesteld, tenzij Boom uitgevers hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

5.             Decompilatie, reverse engineering of welke vorm van vertaling of bewerking dan ook van programmatuur is niet toegestaan, tenzij en uitsluitend voor zover deze handelingen volledig vallen binnen hetgeen de Auteurswet toestaat.

6.             Het is niet toegestaan om virussen of schadelijke code te uploaden, te hacken of te spammen, noch om Ddos attacks te versturen.

7.             Indien Klant eigen content kan toevoegen bij de Digitale Dienst, is Klant bij uitsluiting zelf verantwoordelijk voor deze door hem geplaatste content bij Digitale  Diensten. Klant garandeert dat hij bevoegd is deze content te plaatsen en dat deze geen inbreuk maakt op rechten van derden. Klant vrijwaart Boom uitgevers van aanspraken van derden in dat verband. Boom uitgevers kan niet worden aangesproken op onvolledigheid of onjuistheid van door Klant zelf geplaatste content.

8.             Het is niet toegestaan om content te plaatsen die strafbaar is, onrechtmatig is, haatdragend, bedreigend of pornografisch is, of inbreuk maakt op de privacy van anderen. Gedrag in strijd met algemeen aanvaarde normen en waarden, zoals ongepaste en kwetsende taal, racisme, vooroordelen, pesten en intimideren is niet toegestaan.

9.             Indien Klant in strijd handelt met dit artikel, is Boom uitgevers bevoegd door Klant geplaatste content te verwijderen en de toegang tot het account voor Digitale Diensten van Klant met onmiddellijke ingang op te schorten, onverminderd het recht van Boom uitgevers om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op Klant te verhalen. Boom uitgevers is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opschorten van de toegang tot het account.


Artikel 17 – Privacy
 1.              Voor zover Boom uitgevers in het kader van de levering van Content en Diensten in de hoedanigheid van verwerker  in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), persoonsgegevens in de zin van de AVG verwerkt ten behoeve van Klant als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, zullen partijen een verwerkersovereenkomst sluiten. Deze verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. 

2.              Boom uitgevers kan in het kader van de klantrelatie persoonsgegevens verwerken van werknemers of andere personen onder rechtstreeks gezag van Klant. Deze verwerking is beschreven in het Privacybeleid van Boom uitgevers, dat beschikbaar is op de website van Boom uitgevers. Klant draagt er zorg voor dat betreffende personen over dit gebruik geïnformeerd worden.


Artikel 18 – Aansprakelijkheid
1.             Boom uitgevers is niet aansprakelijk voor gevolgschade van Klant, waaronder, maar niet beperkt tot winstderving, imagoschade en aanspraken van derden.

2.             De aansprakelijkheid van Boom uitgevers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Boom uitgevers wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Boom uitgevers komt. De vordering tot betaling van schadevergoeding van Klant is eerst opeisbaar nadat de verzekeraar van Boom uitgevers uitsluitsel heeft gegeven ten aanzien van de vordering.

3.             Indien geen uitkering plaatsvindt krachtens de in het vorige lid genoemde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Boom uitgevers beperkt tot het totaal van de aan Klant in de afgelopen 12 maanden gefactureerde bedragen, met een maximum van € 10.000.

4.             De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien aan de zijde van Boom uitgevers sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.


Artikel 19 – Overmacht
1.             In aansluiting op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming niet aan Boom uitgevers worden toegerekend in geval van een van de wil van Boom uitgevers onafhankelijke omstandigheid, waaronder oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, (werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of ongeval van haar personeel, computerstoringen, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend afhangt van de wil van Boom uitgevers, zoals niet-levering of te late levering van zaken en diensten van door Boom uitgevers ingeschakelde derden.

2.             In een dergelijk geval worden de verplichtingen van Boom uitgevers opgeschort. Eerst na het verstrijken van een termijn van zes maanden hebben Boom uitgevers en Klant de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opschorting en ontbinding leiden niet tot enige verplichting tot schadevergoeding, ook niet als Boom uitgevers daardoor enig voordeel geniet.


Artikel 20 – Beëindiging van de Overeenkomst
1.             Boom uitgevers kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding of betaling verschuldigd te zijn geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien:

a.    Klant inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht op de Content en/of Dienst of op de Gebruiksvoorwaarden;
b.    aan Klant surséance van betaling is verleend;
c.     ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd;
d.    ten aanzien van Klant, natuurlijk persoon, de Wet schuldsanering natuurlijke personen wordt toegepast;
e.    de onderneming van Klant wordt ontbonden, geliquideerd, anderszins beëindigd en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boom uitgevers aan een derde wordt overgedragen.

2.             Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat de mogelijkheid van ontbinding op grond van de wet onverlet.

3.             In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Klant aan Boom uitgevers verschuldigde betalingen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

4.             Ontbinding van de Overeenkomst heeft tot gevolg dat de rechten van de Klant tot gebruik van de Content en/of Dienst onmiddellijk eindigen.

5.             Boom uitgevers is te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.


Artikel 21 – Diversen
1.             Indien een bepaling van de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De onverbindende bepaling wordt in dat geval geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel verbindend is en zo min mogelijk afwijkt van de inhoud en strekking van deze bepaling.

2.             Boom uitgevers is bevoegd haar rechten en/of verplichtingen uit de met Klant gesloten Overeenkomst over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen, dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Boom uitgevers uit haar verplichtingen jegens Klant zal zijn ontslagen. Klant is verplicht op eerste verzoek van Boom uitgevers alle voor bedoelde overdracht noodzakelijke medewerking te verlenen.

3.             Rechten van Klant uit de Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Boom uitgevers. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

4.             Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

5.             Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

Privacy policy

Algemeen

Dit is het privacybeleid van Koninklijke Boom Uitgevers BV en haar dochtervennootschappen, hierna te noemen ‘Boom uitgevers’.

Boom uitgevers hecht grote waarde aan uw privacy en is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van websites van essentieel belang is. Boom uitgevers gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Graag informeren wij onze klanten en bezoekers van websites over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vindt u op www.boom.nl. Boom uitgevers zal u informeren over belangrijke wijzigingen voordat deze in werking treden.
Boom uitgevers raadt u tevens aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 30 augustus 2018.

Inhoudsopgave
1.            Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
2.            Wie is er verantwoordelijk voor uw gegevens?
3.            Welke gegevens verwerken wij en voor welke doeleinden gebruiken wij deze?
4.            Hoe komen wij aan uw gegevens?
5.            Gegevensverstrekking aan derden
6.            Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen
7.            Beveiliging gegevens
8.            Uw rechten
9.            Contact
 

1.             Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Boom uitgevers verzamelt en verwerkt van klanten en gebruikers van haar producten, websites, webwinkels, mobiele applicaties en andere diensten. Tot Boom uitgevers behorende de volgende bedrijven:

Koninklijke Boom uitgevers B.V.
Stationsweg 66
7941 HG Meppel
(0522) 266111
www.boom.nl

Boom uitgevers Amsterdam B.V.
Prinsengracht 747-751
1017 JX Amsterdam
(020) 52 00 120
www.bua.nl

Boom uitgevers Den Haag B.V.
Kanonstraat 4-IV
2514 AR Den Haag
(070) 330 70 33
www.boomdenhaag.nl

Edu’actief B.V.
Stationsweg 66
7941 HG Meppel
(0522) 235 235
www.eduactief.nl

Uitgeverij Sarphati B.V.
Horaplantsoen 20 
6717 LT Ede
(0318) 648 500
www.uitgeverij-sarphati.nl

Boom voortgezet onderwijs B.V.
Ubbo Emmiussingel 19
9711 BB Groningen
www.boomvoortgezetonderwijs.nl
 
De Tijdstroom
Janskerkhof 26 (in de Janskerk)
3512 BN Utrecht
(030) 2364450
www.tijdstroom.nl

Boom Medische Uitgevers BV
Vondellaan 150
3121 GH Utrecht

Boom uitgevers distributiecentrum B.V.
Stationsweg 66
7941 HG Meppel
(0522) 237 555

Indien u via een digitale dienst van Boom uitgevers terecht komt op een website of een applicatie van een derde, is het privacybeleid van de betreffende derde van toepassing op de verwerking van uw gegevens. Boom uitgevers is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites of applicaties. U wordt aangeraden het privacybeleid van die derde te raadplegen.


 2.        Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
De betreffende werkmaatschappij van Boom uitgevers met wie u zaken doet en/of aan wie u uw gegevens hebt verstrekt, treedt jegens u op als verwerkingsverantwoordelijke. De meeste van uw gegevens worden tevens centraal verwerkt bij de holdingmaatschappij Koninklijke Boom uitgevers BV, die facilitaire ondersteuning aan haar werkmaatschappijen levert onder meer ten aanzien van ICT/beveiliging en administratie/financiën. In dat geval treedt Koninklijke Boom uitgevers BV op als medeverwerkingsverantwoordelijke voor de betreffende werkmaatschappij. Voorts zullen sommige gegevens worden doorgegeven aan Boom distributiecentrum, die binnen het concern zorgdraagt voor de distributie van uitgaven en in die rol optreedt als verwerker van uw gegevens.

 
Boom uitgevers als verwerker
Daarnaast kan Boom uitgevers als verwerker voor derden optreden. Dit is het geval indien u via een derde het product / de dienst bij Boom uitgevers afneemt, zoals bij leermiddelen voor het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en bij testproducten van Boom test onderwijs. In die gevallen is de derde via wie u het product / de dienst gebruikt c.q. afneemt, bijvoorbeeld de betreffende school of het testbureau, de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
 
3.   Welke gegevens verwerken wij en voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?
Bij het aanbieden van onze producten en diensten verwerkt Boom uitgevers (persoons)gegevens van haar klanten, relaties, leveranciers en van bezoekers/gebruikers van haar websites en applicaties. Per product en dienst kan het verschillen welke persoonsgegevens daarbij worden verwerkt. In grote lijnen worden de volgende (categorieën van) gegevens voor de volgende doeleinden verzameld en verwerkt:

 A.     Het bestellen van producten en/of uitvoeren van diensten
Via onze webshops, maar telefonisch of schriftelijk, kunt u boeken, tijdschriften en andere papieren en digitale publicaties, cursussen of andere producten en/of diensten van Boom uitgevers bestellen. Docenten kunnen zich bijvoorbeeld opgeven voor de elektronische docentenservice, waarbij zij onder andere beoordelingsexemplaren kunnen inzien en/of downloaden.
Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt zoals naam-, adres-, woonplaatsgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, functie van de besteller, bedrijfsnaam of naam instelling van de besteller, gegevens over de omvang van het bedrijf en de sector waarin het bedrijf of de instelling actief is, BTW-nummer en KVK-nummer, financiële gegevens zoals bankrekeningnummer, bestelde producten/diensten, opgegeven interesses.

Doeleinden van de verwerking van bovengenoemde gegevens:
a) voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
Om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren, voor boekhoudkundige doeleinden, facturering, audit, krediet- en andere betaalpas verificatie. Daarnaast zullen we uw gegevens kunnen gebruiken om met u te communiceren en onze relatie te onderhouden; we zullen soms per e-mail of per post contact met u opnemen voor administratieve of operationele redenen, bijvoorbeeld in geval van een servicebericht. Wees ervan bewust dat deze berichten niet voor marketingdoeleinden zijn bedoeld en u ze zult ontvangen, ook als u de optie voor het ontvangen van commerciële berichten voor gelijksoortige producten of diensten van Boom uitgevers heeft uitgezet.
De rechtsgrond voor deze verwerking is uitvoering van de overeenkomst.

b) om te voldoen aan administratieve, fiscale en wettelijke verplichtingen en om onze zakelijke belangen te behartigen
Voor incasso, fraudescreening, veiligheid, beveiliging en juridische doeleinden, zoals het behandelen van geschillen en het voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
De rechtsgrond voor bovengenoemd doel is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Waar dit niet het geval is, zoals bij incasso, fraudescreening, veiligheid, en beveiliging,  is de rechtsgrond het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van Boom Uitgevers om fraude en ander misbruik van haar diensten te voorkomen, om haar website en producten te beveiligen en haar positie in rechte te verdedigen, handhaven of versterken.

c) om u op de hoogte te houden van ons laatste nieuws en de producten en diensten van Boom uitgevers
Wij zullen u elektronisch en meestal via een nieuwsbrief informeren over interessant nieuws, recent verschenen uitgaven en gelijksoortige producten en diensten van Boom uitgevers, indien u dit op prijs stelt.
De wettelijke grondslag hiervoor is het gerechtvaardigd belang van Boom uitgevers om marketingactiviteiten te ontplooien. Bij uw aankoop kunt u van de opt-out mogelijkheid gebruik maken en ook telkens daarna bent u in de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de ontvangst van elektronische berichtgeving van Boom uitgevers voor marketing doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten.

d) om uw klantervaring te personaliseren en te verbeteren
Om op basis van uw aankoopgedrag en/of gebruik van onze diensten gericht aanbiedingen te doen en/of de aangeboden informatie aan te passen c.q. marktonderzoek te doen. Dit is mede afhankelijk van uw instellingen voor cookies. Wij verwijzen u voor meer informatie naar ons cookiebeleid.
De rechtsgrond van deze verwerking is toestemming.

e) om onze producten, websites en bijbehorende diensten te analyseren, te onderhouden, te verbeteren en te beveiligen
Op basis van informatie over uw interesses en gebruik van onze producten en diensten en eventueel door u ingevulde evaluaties, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren.
De rechtsgrond van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Boom uitgevers om te begrijpen hoe klanten haar diensten gebruiken om deze te kunnen verbeteren en optimaliser.

 
B.     Aanmaken van een gebruikersaccount op een website of in een app, aanmelden voor een digitale nieuwsbrief, aanvragen van informatie
Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt , zoals e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, beroep en/of functie van betrokkene, de school waar de betrokkene werkzaam is, opgegeven interesses.

Doeleinden van de verwerking van bovengenoemde gegevens:
a) voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
Om uw account aan te maken en te faciliteren en/of om de door u gevraagde informatie toe te sturen.
De rechtsgrond voor bovengenoemd doel van de verwerking is uitvoering van de overeenkomst.

b) om te voldoen aan administratieve en wettelijke verplichtingen
Voor juridische doeleinden, zoals het behandelen van geschillen en het voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
De rechtsgrond voor bovengenoemd doel is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Waar dit niet het geval is, zoals juridische doeleinden, is de rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Boom uitgevers om haar positie in rechte te verdedigen, handhaven of versterken.

c) om u op de hoogte te houden van ons laatste nieuws en de producten en diensten van Boom uitgevers
Wij zullen u elektronisch en meestal via een nieuwsbrief informeren over interessant nieuws, recent verschenen uitgaven en gelijksoortige producten en diensten van Boom uitgevers, alleen indien u ons hiervoor expliciet toestemming hebt verleend.
De wettelijke grondslag hiervoor is toestemming. U hebt aan Boom uitgevers hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleend, bijvoorbeeld via een zogenaamde opt-in. U kunt op elk moment deze toestemming intrekken.

d) om uw klantervaring te personaliseren en te verbeteren
Om op basis van uw gebruik van onze diensten gericht aanbiedingen te doen en/of de aangeboden informatie aan te passen. Dit is afhankelijk van uw instellingen voor cookies. Wij verwijzen u voor meer informatie naar ons cookiebeleid.
De rechtsgrond van deze verwerking is toestemming.

e) om onze producten, websites en bijbehorende diensten te analyseren en te verbeteren, alsmede om deze te onderhouden en te beveiligen.
Op basis van informatie over uw interesses en eventueel gebruik van onze producten en diensten en eventueel door u ingevulde evaluaties, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren. Daarnaast kunnen we mede daarmee onze producten en websites beter onderhouden en beveiligen.
De rechtsgrond van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Boom uitgevers om te begrijpen hoe klanten haar diensten gebruiken om deze te kunnen verbeteren en optimaliseren en om haar website en producten te beveiligen en onderhouden.
 

C.     U levert aan ons (onderdelen van) producten en/of diensten
Wij verzamelen persoonsgegevens van onze leveranciers, waaronder ook onze auteurs, redacteuren, vertalers, illustratoren en andere freelancers, zoals naam-, adres-, woonplaatsgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, functie van de leverancier, bedrijfsnaam of naam instelling van de leverancier, gegevens over de omvang van het bedrijf en de sector waarin het bedrijf of de instelling actief is, BTW-nummer en KVK-nummer, contractgegevens, financiële gegevens zoals bankrekeningnummer.

 Doeleinden van de verwerking van bovengenoemde gegevens:
a) voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
om de door ons bestelde producten, diensten of informatie geleverd te krijgen, voor boekhoudkundige doeleinden, berekening en uitkering van royalty’s, controle en betaling van facturen, audit, krediet- en andere betaalpas verificatie, in geval van auteursrechtvermelding voor het opnemen van de juiste bronvermeldingen. En om met u te communiceren en onze relatie te onderhouden.
De rechtsgrond voor bovengenoemd doel van de verwerking is uitvoering van de overeenkomst.

b) om te voldoen aan administratieve en wettelijke verplichtingen
voor juridische doeleinden, zoals het behandelen van geschillen en om te voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
De rechtsgrond voor bovengenoemd doel is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Waar dit niet het geval is, zoals juridische doeleinden, is de rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Boom uitgevers om haar positie in rechte te verdedigen, handhaven of versterken.  

Rechtsgrond gerechtvaardigd belang?
Indien wij hebben aangegeven dat de rechtsgrond voor verwerking gerechtvaardigd belang is, hebben wij deze belangen tegen uw gerechtvaardigde belangen afgewogen. Indien nodig, hebben we passende maatregelen genomen om de gevolgen voor u te beperken en u te beschermen tegen ongerechtvaardigde schade. Onze gerechtvaardigde belangen zijn bijvoorbeeld beveiligingsdoeleinden, ons zakelijk belang om schulden te incasseren en dubieuze debiteuren te screenen, en ons belang om u betere diensten te verlenen en op u afgestemde aanbiedingen te kunnen doen. Waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen, heeft u het recht om op elk moment hiertegen bezwaar te maken op grond redenen die met uw specifieke situatie verband houden. (zie hoofdstuk 7).

Bewaren
We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang dat nodig is voor  de doeleneinden zoals beschreven in dit privacybeleid of voor zover dat nodig is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.  

 4.             Hoe komen wij aan uw gegevens?
We verzamelen de hiervoor vermelde categorieën van persoonsgegevens op de volgende manieren:
a.      Gegevens die u aan ons hebt verstrekt
Wanneer u een product of dienst bij ons afneemt, een online account aanmaakt, zich inschrijft voor de ontvangst van een nieuwsbrief, zich registreert voor de docentenservice of één van onze evenementen of deelneemt aan een promotionele actie.
b.      Gegevens die door ons automatisch worden verzameld
Gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
Gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
Locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
Meer informatie hierover is te lezen in het cookiebeleid op onze website of de mobiele apps die u gebruikt.
c.       Persoonsgegevens die wij van commerciële partners ontvangen
Boom uitgevers kan informatie over u ontvangen van commercieel beschikbare bronnen, die met uw toestemming bepaalde gegevens van u aan ons mogen verstrekken. Wij ontvangen bijvoorbeeld gegevens van BME Onderzoek BV (Lisweb) betreffende docenten en onder meer het vak dat zij onderwijzen en de school waar zij werkzaam zijn. BME Onderzoek verstrekt alleen die gegevens aan ons ten aanzien waarvan zij een geldige grondslag voor de verstrekking heeft.
d.      Persoonsgegevens die wij ontvangen van de provider van uw sociale netwerk, hetgeen wel afhankelijk is van uw instellingen voor sociale netwerken
Als u bijvoorbeeld met een social media account inlogt op onze diensten, kunnen wij – afhankelijke van uw instellingen - uw social media profiel ontvangen, met contactgegevens, interesses en contactpersonen. Op de website van uw sociale media provider kunt u hierover meer informatie vinden, zoals het privacybeleid van de provider en over het wijzigen van uw instellingen.


5.             Gegevensverstrekking aan derden

a.      Intern: binnen de groep van Boom uitgevers
Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven zullen uw gegevens ook intern met Koninklijke Boom uitgevers BV kunnen worden gedeeld, in welk geval Koninklijke Boom uitgevers BV optreedt als gedeeltelijk medeverwerkingsverantwoordelijke samen met de betreffende werkmaatschappij van Boom uitgevers. Voor zover Koninklijke Boom uitgevers BV als medeverantwoordelijke optreedt, kunt u uw rechten onverkort uitoefenen op de wijze zoals beschreven onder 8. Voorts zullen sommige gegevens worden doorgegeven aan Boom distributiecentrum, die binnen het concern zorgdraagt voor de distributie van uitgaven en in die rol optreedt als verwerker van uw gegevens.

b.      Externe Verwerkers
Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Boom uitgevers worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Derden die hiervoor door Boom uitgevers worden ingeschakeld, doen dat in de hoedanigheid van verwerker voor Boom uitgevers. Graag merken we ten aanzien van Google Analytics op dat we met Google een verwerkersovereenkomst hebben gesloten, het laatste octet van uw IP-adres hebben gemaskeerd, we de gegevens niet delen met Google en we geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

c.       Andere Partijen
Boom uitgevers kan ook derden inschakelen, zoals  DoubleClick, in voor het analyseren van de gegevens over uw websitegebruik en voor het uitvoeren van het personaliseren van haar websites en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Dit zal alleen gebeuren indien u hiervoor geïnformeerd toestemming hebt gegeven. Uitsluitend indien Boom uitgevers hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.


6.             Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

In beginsel worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Soms gebeurt dit echter wel in het kader van onze dienstverlening of het leveren van producten. Zo maken wij gebruik van Mailchimp en Google Analytics, die beide hun hoofdkantoor in de Verenigde Staten hebben. Boom uitgevers zorgt er in alle gevallen voor dat een dergelijke doorgifte alleen gebeurt wanneer dit op grond van de toepasselijke (Europese) privacyregelgeving is toegestaan bijvoorbeeld omdat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of gebruik wordt gemaakt van een daartoe bestemd ongewijzigd modelcontract, goedgekeurd door de Europese Commissie (hierna: “EC Modelcontract”).


7.             Beveiliging


Boom heeft adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Boom maakt voor al haar systemen en ICT-diensten gebruikt van gespecialiseerde partijen zoals datacenters en ICT-leveranciers. Deze partijen leveren passende fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor al uw gegevens. De betrokken leveranciers beschikken over de relevante ISO- en NEN-certificeringen en nemen aanvullend alle maatregelen die naar de huidige stand der techniek van deze gespecialiseerde partners kunnen en mogen worden verwacht.

Naast de beveiligingsmaatregelen die aan onze kant worden genomen, zoals de versleuteling van uw gegevens, raden we u aan om zorgvuldig een wachtwoord te selecteren en ervoor te zorgen dat uw inloggegevens geheim blijven.


8.            Uw rechten

U kunt op elk moment een beroep doen op alle rechten die u volgens de toepasselijke privacywetgeving heeft, zoals (a) inzage vragen in de gegevens die Boom uitgevers over u verzamelt, (b) rectificatie van deze gegevens (c) het laten verwijderen van uw persoonsgegevens, (d) het beperken van de verwerking van uw gegevens, (e) het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens en (f) uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens.

a.      Recht op inzage
U mag ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, een overzicht van de verwerkte (categorieën) van gegevens aanvragen. Wanneer wij inzage in deze gegevens verstrekken, geven wij u ook extra informatie, zoals het doel van de gegevensverwerking.

b.     Recht op rectificatie
U heeft het recht uw gegevens te (laten) wijzigen indien deze niet juist en/of volledig zijn. Op verzoek corrigeren we onjuiste persoonsgegevens en vullen we onvolledige persoonsgegevens aan, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien van toepassing, kunt u ook via uw gebruikersaccount de door u daar ingevoerde persoonsgegevens zelf wijzigen.

c.      Recht op verwijdering
U heeft ook het recht uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden (zoals in artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschreven) uit onze systemen te laten verwijderen.

d.     Recht op beperking van verwerking
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te laten stopzetten. In artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven in welke gevallen dit mogelijk is.

e.      Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat u ons mag vragen uw persoonsgegevens, indien technisch mogelijk, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

f.       Recht op bezwaar
U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u ons mag vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt als ‘gerechtvaardigde belangen’ de rechtsgrond voor verwerking vormen.

U kunt op elk moment kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt zich voor nieuwsbrieven van Boom uitgevers afmelden via de in de betreffende nieuwsbrief opgenomen afmeldlink. Daarnaast kunt u zich altijd per mail afmelden voor gebruik van uw gegevens voor direct markering doeleinden via privacy@boom.nl. We streven ernaar binnen twee weken uw afmelding voor het gebruik van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer te verwerken. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich hebt afgemeld.

Daarnaast kunt op elk moment een door u gegeven toestemming voor verwerking intrekken door bijvoorbeeld op de afmeldingslink in de e-mail te klikken of door uw communicatievoorkeuren in uw account aan te passen.
 
Indien u van een van de hierboven genoemde mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat per e-mail doen via:
privacy@boom.nl

of schriftelijk per post via:
Boom Uitgevers
t.a.v. Klantregistratie
Stationsweg 66
7941 HG Meppel

Om er zeker van te zijn dat we met de juiste persoon te maken hebben, kunnen we u vragen uw verzoek te bevestigen via het aan uw account gekoppelde e-mailadres en/of bij twijfel vragen een kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin we uw rechten zoals die hierboven staan beschreven, kunnen weigeren of beperken. In dat geval beoordelen we zorgvuldig of een dergelijke uitzondering van toepassing is en zullen u hierover informeren. We kunnen bijvoorbeeld weigeren (sommige van) uw persoonsgegevens te verwijderen als verwerking van dergelijke gegevens nog nodig is om aan uitvoering van de overeenkomst of aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Indien u vragen of klachten heeft of wilt reageren op dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per telefoon of via privacy@boom.nl. Verder heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl in Den Haag.

 
Uw rechten indien Boom uitgevers verwerker is

U zult zich met uw verzoek moeten wenden tot de betreffende verantwoordelijke. Indien Boom uitgevers op instructie van een  verantwoordelijke betrokken is bij het afhandelen van een verzoek om inzage, correctie en verwijdering van gegevens, zal zij overeenkomstig het beleid van de betreffende verantwoordelijke handelen.

9.    Contact
Hebt u vragen over de manier waarop Boom uitgevers met uw gegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met Boom uitgevers via privacy@boom.nl.